หน้าแรก > ปริญญาตรี > เอกสารการสอน > สาขาวิชาวิทยาการจัดการ > 33208 > แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
รหัสชุดวิชา:
33208
ชื่อ:
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยที่:
3
สาขาวิชา:
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ผู้แต่ง:
รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป
ราคา:
อ่านฟรี
เปิดอ่านหนังสือ
ขออภัยท่านไม่มีสิทธิอ่านหนังสือเล่มนี้
หนังสือแนะนำ
ในชุดวิชา
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 5047656 โทรสาร: 02 5034913

สงวนลิขสิทธิ โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช © 2012 All Rights Reserved