หน้าแรก > ปริญญาตรี > เอกสารการสอน > สาขาวิชานิติศาสตร์ > 41214 > กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และหนี้ 2/66
41214 กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และหนี้ 2/66
รหัสชุดวิชา:
41214
ชื่อ:
กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และหนี้ 2/66
หน่วยที่:
3
ปีการศึกษา:
2566
ภาคเรียน:
2
สาขาวิชา:
สาขาวิชานิติศาสตร์
ผู้แต่ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ดลเจิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์จิรา เชิดชู
ราคา:
อ่านฟรี
เปิดอ่านหนังสือ
ขออภัยท่านไม่มีสิทธิอ่านหนังสือเล่มนี้
หนังสือแนะนำ
ในชุดวิชา
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 5047656 โทรสาร: 02 5034913

สงวนลิขสิทธิ โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช © 2012 All Rights Reserved