หน้าแรก > ปริญญาตรี > เอกสารการสอน > สาขาวิชาวิทยาการจัดการ > 33201 > การบริหารราชการไทย
33201 การบริหารราชการไทย
รหัสชุดวิชา:
33201
ชื่อ:
การบริหารราชการไทย
หน่วยที่:
6
สาขาวิชา:
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ผู้แต่ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์
อาจารย์ ดร.นพพล อัคฮาด
ราคา:
อ่านฟรี
เปิดอ่านหนังสือ
ขออภัยท่านไม่มีสิทธิอ่านหนังสือเล่มนี้
หนังสือแนะนำ
ในชุดวิชา
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 5047656 โทรสาร: 02 5034913

สงวนลิขสิทธิ โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช © 2012 All Rights Reserved