หน้าแรก > ปริญญาตรี > เอกสารการสอน > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ > 55203 > จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
55203 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
รหัสชุดวิชา:
55203
ชื่อ:
จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
หน่วยที่:
1
สาขาวิชา:
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้แต่ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ศรีโอภาส
(ผู้เขียนเดิม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
(ผู้ปรับปรุง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญารัช ชาลีผาย
(ผู้ปรับปรุง)
ราคา:
อ่านฟรี
เปิดอ่านหนังสือ
ขออภัยท่านไม่มีสิทธิอ่านหนังสือเล่มนี้
หนังสือแนะนำ
ในชุดวิชา
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 5047656 โทรสาร: 02 5034913


สงวนลิขสิทธิ โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช © 2012 All Rights Reserved