หน้าแรก > ปริญญาตรี > เอกสารการสอน > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ > 55203 > จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
55203 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
รหัสชุดวิชา:
55203
ชื่อ:
จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
หน่วยที่:
8
สาขาวิชา:
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้แต่ง:
อาจารย์ ดร.ธนพรรณ เสียงแจ่ม
อาจารย์ ดร.กานต์ แสงไพโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญาพร หนูอุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พท.ป. บุญญารัช ชาลีผาย
ราคา:
อ่านฟรี
เปิดอ่านหนังสือ
ขออภัยท่านไม่มีสิทธิอ่านหนังสือเล่มนี้
หนังสือแนะนำ
ในชุดวิชา
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 5047656 โทรสาร: 02 5034913


สงวนลิขสิทธิ โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช © 2012 All Rights Reserved