หน้าแรก > ปริญญาตรี > เอกสารการสอน > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ > 52407 > การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข 3/66
52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข 3/66
รหัสชุดวิชา:
52407
ชื่อ:
การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข 3/66
หน่วยที่:
7
ปีการศึกษา:
2566
ภาคเรียน:
3
สาขาวิชา:
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้แต่ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ น้อยวัฒน์
(ผู้เขียนเดิม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล กาละดี
(ผู้เรียบเรียง)
ราคา:
อ่านฟรี
เปิดอ่านหนังสือ
ขออภัยท่านไม่มีสิทธิอ่านหนังสือเล่มนี้
หนังสือแนะนำ
ในชุดวิชา
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 5047656 โทรสาร: 02 5034913

สงวนลิขสิทธิ โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช © 2012 All Rights Reserved